Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . Q.1- Hệ tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện
Tác giả: Thân Ngọc Hoàn, Nguyễn Tiến Ban
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.244
 
Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện
Tác giả: Trần Thọ, Võ Quang Lạp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Điều khiển tự động . T.1- Cơ sở tự động học
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động. Q.4- Hệ tối ưu-Hệ thích nghi
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại. Tập 1. Hệ tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Mạng nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động/Phạm Hữu Đức Dục
Tác giả: Pham Hữu Đức Dục
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . T1 - hệ tuyến tính
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
Lý thuyết điều khiển tự động thông thường và hiện đại . T.2 - Hệ xung số
Tác giả: Nguyễn Thương Ngô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.801
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục