Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 137 kết quả
The conceptual roots of mathematics elektronisk ressurs : an essay on the philosophy of mathematics
Tác giả: J R Lucas
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Complexity : the emerging science at the edge of order and chaos
Tác giả: M Mitchell Waldrop
Xuất bản: New York: Simon Schuster, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Brazilian medicinal plants
Tác giả: Luzia V Modolo, Mary Ann Foglio
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581.6340981
 
A tale of seven scientists and a new philosophy of science
Tác giả: Eric R Scerri
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Systematicity : the nature of science
Tác giả: Paul Hoyningen-Huene
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
What is this thing called science?
Tác giả: A F Chalmers
Xuất bản: Indianapolis: Hackett Pub, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Philosophy of mathematics [electronic resource]
Tác giả: Andrew D Irvine
Xuất bản: Amsterdam Heidelberg: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.1
 
Understanding philosophy of science
Tác giả: James Ladyman
Xuất bản: London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
Philosophy of mathematics : structure and ontology
Tác giả: Stewart Shapiro
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
A structural account of mathematics
Tác giả: Charles S Chihara
Xuất bản: Oxford: Clarendon Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.201
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục