Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 231 kết quả
Think : a compelling introduction to philosophy
Tác giả: Simon Blackburn
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  101
 
Mind, method, and morality : essays in honour of Anthony Kenny
Tác giả: John Cottingham, P M S Hacker, Anthony Kenny
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
Explaining the Brain [electronic resources]
Tác giả: Carl F Craver
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Mental actions
Tác giả: Lucy O'Brien, Matthew Soteriou
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
Systematicity : the nature of science
Tác giả: Paul Hoyningen-Huene
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  501
 
The Oxford handbook of world philosophy
Tác giả: William Edelglass, Jay L Garfield
Xuất bản: New York: Oxford University Press, c2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  109
 
Philosophy of mathematics : structure and ontology
Tác giả: Stewart Shapiro
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
German philosophy : a very short introduction
Tác giả: Andrew Bowie
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  193
 
Mind : a brief introduction
Tác giả: John R Searle
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  128
 
The Oxford companion to philosophy
Tác giả: Ted Honderich
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1995
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  100
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục