Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 480 kết quả
Media Effects
Tác giả: Mary Beth Oliver, Jennings Bryant, Jennings Bryant, Mary Beth Oliver, Arthur A Raney, Arthur A Raney
Xuất bản: New York NY: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
Media, Technology, and Society: Theories of Media Evolution
Tác giả: Editor W Russell Neuman
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
How Canadians Communicate IV: Media and Politics
Tác giả: Christopher Waddell, David Taras
Xuất bản: Edmonton AB: Athabasca University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Social media archeology and poetics
Tác giả: Judy Malloy
Xuất bản: Cambridge Massachusettes London England: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.231
 
The Media Welfare State Nordic Media in the Digital Era
Tác giả: Trine Syvertsen, Gunn Enli, Ole J Mjos, Hallvard Moe
Xuất bản: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.230948
 
The Media Welfare State : Nordic Media in the Digital Era
Tác giả: Trine Syvertsen, Gunn Enli, Ole J Mjos, Hallvard Moe
Xuất bản: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.230948
 
The Evolution of Media Communication
Tác giả: Beatriz Peña Acuña
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  623.87
 
Nazism and Neo-Nazism in Film and Media
Tác giả: Jason Lee
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  791.4565843
 
Media use in digital everyday life
Tác giả: Brita Ytre-Arne
Xuất bản: Bingley UK: Emerald Publishing Limited, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  303.4833
 
Social Media in Southeast Turkey
Tác giả: Elisabetta Costa
Xuất bản: London: UCL Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục