Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 74 kết quả
Media psychology
Tác giả: David Giles
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Beobachtungen der Realität : Die Frage nach der Wirklichkeit im Zeitalter der Neuen Medien
Tác giả: Benjamin Jörissen
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Mobile Screens : The Visual Regime of Navigation
Tác giả: Nanna Verhoeff
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.231
 
Introducing Vigilant Audiences
Tác giả: Daniel Trottier, Rashid Gabdulhakov, Rashid Gabdulhakov, Qian Huang, Qian Huang, Daniel Trottier
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Internet Health Report 2019
Tác giả: Mozilla Foundation
Xuất bản: Bielefeld: transcript Verlag, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Peer Participation and Software
Tác giả: David R Booth
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Youth, Identity, and Digital Media
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Digitale Datenbanken : Eine Medientheorie im Zeitalter von Big Data
Tác giả: Marcus Burkhardt
Xuất bản: Bielefeld Germany: transcript Verlag, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Social Media Activism: Water as a Common Good
Tác giả: Matteo Cernison
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
The Internet Myth : From the Internet Imaginary to Network Ideologies
Tác giả: Paolo Bory
Xuất bản: London: University of Westminster Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.231
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục