Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Statistical mechanics : lecture notes
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Statistical mechanics : problems with solutions
Tác giả: K K Likharev
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.13
 
Quantum statistical mechanics : equilibrium and non-equilibrium theory from first principles
Tác giả: Phil Attard
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.133
 
Relativistic many-body theory and statistical mechanics
Tác giả: L P Horwitz, Rafael I Arshansky
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.144
 
Entropy beyond the second law : thermodynamics and statistical mechanics for equilibrium, non-equilibrium, classical, and quantum systems
Tác giả: Phil Attard
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  536.73
 
Supersymmetric methods in quantum, statistical and solid state physics
Tác giả: Georg Junker
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.12
 
Magnetic excitations and geometric confinement : theory and simulations
Tác giả: Gary Matthew Wysin
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  539.725
 
The Wigner function in science and technology
Tác giả: David K Ferry, Mihail Nedjalkov
Xuất bản: Bristol England Temple Circus Temple Way Bristol BS1 6HG UK: IOP Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.13
 
1

Truy cập nhanh danh mục