Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 577 kết quả
Philosophy of the arts : an introduction to aesthetics
Tác giả: Gordon Graham
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
The Blackwell guide to aesthetics
Tác giả: Peter Kivy
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
Aesthetic order : a philosophy of order, beauty and art
Tác giả: Ruth Lorand
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
Philosophy of the arts : an introduction to aesthetics
Tác giả: Gordon Graham
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
Functional beauty
Tác giả: Glenn Parsons, Allen Carlson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
Aesthetics and material beauty : aesthetics naturalized
Tác giả: Jennifer McMahon
Xuất bản: New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
The Continuum companion to aesthetics
Tác giả: Anna Christina Ribeiro
Xuất bản: London New York: Continuum, c2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
Aesthetics A-Z
Tác giả: Eran Guter
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, c2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
Aesthetic experience
Tác giả: Richard Shusterman, Adele Tomlin
Xuất bản: New York London: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111
 
Six names of beauty
Tác giả: Crispin Sartwell
Xuất bản: New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  111.85
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục