Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 377 kết quả
What is biodiversity?
Tác giả: James Maclaurin, Kim Sterelny
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.95
 
Abiotic and Biotic Stress in Plants
Tác giả: Alexandre Bosco de Oliveira, Alexandre Bosco de Oliveira
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Diversity of Ecosystems
Tác giả: Mahamane Ali, Mahamane Ali
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Biodiversity Conservation and Utilization in a Diverse World
Tác giả: Gbolagade Akeem Lameed, Gbolagade Akeem Lameed
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
The Functioning of Ecosystems
Tác giả: Mahamane Ali, Mahamane Ali
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Endemic Species
Tác giả: Eusebio Cano Carmona, Eusebio Cano Carmona, Ana Cano Ortiz, Ana Cano Ortiz, Carmelo Maria Musarella, Carmelo Maria Musarella
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.95
 
Encyclopedia of biodiversity
Tác giả: Simon A Levin
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9503
 
The unified neutral theory of biodiversity and biogeography
Tác giả: Stephen P Hubbell
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  578.09
 
Handbook of biodiversity methods : survey, evaluation and monitoring
Tác giả: David A Hill
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  333.95072
 
Balkan Biodiversity [electronic resource] : Pattern and Process in the European Hotspot
Tác giả: Huw I Griffiths, Boris Kryštufek, Jane M Reed
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục