Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Debating Transformations of National Citizenship
Tác giả: Rainer Bauböck, Rainer Bauböck
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  323.6
 
Debating European Citizenship
Tác giả: Rainer Bauböck, Rainer Bauböck
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Stateless Citizenship : The Palestinian-Arab Citizens of Israel
Tác giả: Shourideh C Molavi
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  324.60899274
 
Wollstonecraft, Mill, and Women's Human Rights
Tác giả: Eileen Hunt Botting
Xuất bản: New Haven: Yale University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  823.7
 
Digital Citizenship in Africa Technologies of Agency and Repression
Tác giả: Tony Roberts, Tanja Bosch, Tanja Bosch, Tony Roberts
Xuất bản: London: Bloomsbury Academic, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advancing Equality : How Constitutional Rights Can Make a Difference Worldwide
Tác giả: Dikgang Moseneke, Jody Heymann, Amy Raub, Aleta Sprague
Xuất bản: Oakland California: University of California Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Visual Citizenship Communicating political opinions and emotions on social media
Tác giả: Catherine Bouko
Xuất bản: : Taylor Francis, 2024
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Practices of Citizenship in East Africa : Perspectives from Philosophical Pragmatism
Tác giả: Katariina Holma, Katariina Holma, Tiina Kontinen, Tiina Kontinen
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  323.609678
 
Contesting Citizenship in Latin America [electronic resource] : The Rise of Indigenous Movements and the Postliberal Challenge
Tác giả: Deborah J Yashar
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  323.18
 
Pauulu's Diaspora : Black Internationalism and Environmental Justice
Tác giả: Quito J Swan
Xuất bản: Gainesville FL: University Press of Florida, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  304.8096
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục