Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Development and formulation of veterinary dosage forms
Tác giả: J Desmond Baggot, Gregory E Hardee
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.089
 
Developing Solid Oral Dosage Forms : Pharmaceutical Theory & Practice
Tác giả: Yisheng Chen, Yihong Qiu, Geoff G Z Zhang
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems
Tác giả: Loyd V Allen, Howard C Ansel
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Ansel's pharmaceutical dosage forms and drug delivery systems
Tác giả: Loyd V Allen
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Generic drug product development : solid oral dosage forms
Tác giả: Isadore Kanfer, Leon Shargel
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Generic drug product development : specialty dosage forms [electronic resource]
Tác giả: Isadore Kanfer
Xuất bản: New York: Informa Healthcare USA, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Aqueous polymeric coatings for pharmaceutical dosage forms
Tác giả: Linda A Felton, James W McGinity
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Generic drug product development : solid oral dosage forms
Tác giả: Isadore Kanfer, Leon Shargel
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Preformulation in solid dosage form development
Tác giả: Moji Christianah Adeyeye, H G Brittain
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Preformulation in solid dosage form development
Tác giả: Moji C Adeyeye, H G Brittain
Xuất bản: New York: Informa Healthcare USA, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục