Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 404 kết quả
Symbolic computation : applications to scientific computing
Tác giả: Robert Grossman
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Accuracy and reliability in scientific computing
Tác giả: Bo Einarsson
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85
 
Insight through computing : a MATLAB introduction to computational science and engineering
Tác giả: Charles F Van Loan, K-Y Daisy Fan
Xuất bản: Philadelphia PA: Society for Industrial and Applied Mathematics, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  519.2
 
Engineering mathematics
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Engineering mathematics
Tác giả: J O Bird
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Engineering mathematics
Tác giả: K A Stroud, Dexter J Booth
Xuất bản: New York: Industrial Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
Engineering mathematics
Tác giả: K A Stroud, Dexter J Booth
Xuất bản: New York: Industrial Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  510.2462
 
Engineering Mathematics
Tác giả: John Bird
Xuất bản: : Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.00151
 
Applied Mathematics
Tác giả: Bruno Carpentieri
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advanced engineering mathematics
Tác giả: K A Stroud, Dexter J Booth, K A Stroud
Xuất bản: Basingstoke New York: Palgrave Macmillan, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.2462
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục