Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 707 kết quả
Hungarian elektronisk ressurs : an essential grammar
Tác giả: Carol Rounds
Xuất bản: London: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  494.51182421
 
Diminutive Constructions in English
Tác giả: Dorota Gorzycka
Xuất bản: New York: Peter Lang, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
The Oxford handbook of construction grammar
Tác giả: Thomas Hoffmann, Graeme Trousdale
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Cognitive linguistics : an introduction
Tác giả: Vyvyan Evans, Melanie C Green
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Modern German grammar elektronisk ressurs : a practical guide
Tác giả: Bill Dodd
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  438.2421
 
The Oxford handbook of cognitive linguistics
Tác giả: H Cuyckens, Dirk Geeraerts
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Constructionist approaches : past, present, future
Tác giả: Tobias Ungerer, Stefan Hartmann
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  415.01836
 
Cognitive English grammar
Tác giả: Günter Radden, Dirven René
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Phi theory : phi-features across modules and interfaces
Tác giả: David Adger, Susana Béjar, Daniel Harbour
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Cognitive approaches to English : fundamental, methodological, interdisciplinary and applied aspects
Tác giả: M Omazić, Višn Pavičić Takač, M Brdar
Xuất bản: Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục