Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 81 kết quả
Journal of Print and Media Technology Research
Tác giả:
Xuất bản: : IARIGAI The International Association of Research Organizations for the Information Media and Graphic Arts Industries, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Thou shall not use comic sans : 365 graphic design sins and virtues : a designer's almanac of dos and don'ts
Tác giả: Sean Adams, Peter Dawson, John Foster, Tony Seddon
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.6
 
Sequential images
Tác giả: Mark Williams
Xuất bản: Lausanne Worthing: AVA Academia, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.6
 
graphic Design Portfolio-Builder : Adobe Photoshop and Adobe Illustrator
Tác giả: Sessions Edu
Xuất bản: : Peachpit, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  686.2252
 
The Definitive Guide to ImageMagick
Tác giả: Michael Still
Xuất bản: USA: Apress, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  600
 
How to be a graphic designer, without losing your soul
Tác giả: Adrian Shaughnessy
Xuất bản: London: Laurence King, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.6023
 
Visual research : an introduction to research methodologies in graphic design
Tác giả: Ian Noble, Russell Bestley
Xuất bản: Lausanne: AVA Academia, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.6072
 
Color management : A comprehensive guide for graphic designers
Tác giả: John T Drew, Sarah A Meyer
Xuất bản: New York: Allworth Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.85
 
The visual dictionary of graphic design
Tác giả: Gavin Ambrose, Paul Harris
Xuất bản: Lausanne Worthing: AVA, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.603
 
Designing for print production : essential concepts
Tác giả: John C Luttropp, Martin L Greenwald
Xuất bản: Clifton Park NY: DelmarCengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  686.22
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục