Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Behavior Science Perspectives on Culture and Community [electronic resource]
Tác giả: Traci M Cihon, Mark A Mattaini
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychology of human behavior
Tác giả: David W Martin
Xuất bản: Chantilly VA: Teaching Co, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Biotremology: Studying Vibrational Behavior [electronic resource]
Tác giả: Peggy S M Hill, Reinhard Lakes-Harlan, Valerio Mazzoni, Peter M Narins, Meta Virant-Doberlet, Andreas Wessel
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Coordinated Activity in the Brain [electronic resource] : Measurements and Relevance to Brain Function and Behavior
Tác giả: Richard Wennberg, Jose Luis Perez Velazquez
Xuất bản: New York NY: SpringerVerlag New York, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.8
 
Technology, Mind, and Behavior
Tác giả:
Xuất bản: : American Psychological Association, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Behavior Genetics of Psychopathology [electronic resource]
Tác giả: Soo Hyun Rhee, Angelica Ronald
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Clinical and organizational applications of applied behavior analysis
Tác giả: Terry S Falcomata, Joel L Ringdahl, Henry S Roane
Xuất bản: London UK San Diego CA USA: ElsevierAP Academic Press is an imprint of Elsevier, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.9
 
Studying human behavior : how scientists investigate aggression and sexuality
Tác giả: Helen E Longino
Xuất bản: Chicago: The University of Chicago Press, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.232
 
How to rethink human behavior : a practical guide to social contextual analysis
Tác giả: Bernard Guerin
Xuất bản: London New York: Routledge, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Behavior Genetics of Cognition Across the Lifespan [electronic resource]
Tác giả: Deborah Finkel, Chandra A Reynolds
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  150
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục