Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Essay writing for English tests
Tác giả: Gabi Duigu
Xuất bản: Cammeray NSW: Academic English Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Prepare for IELTS : practice tests for module C (Humanities) and General training module of the International English Language Testing System
Tác giả: Mary Jane Hogan
Xuất bản: Sydney: Insearch Language Centre International Programmes University of Technology Sydney, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Cambridge IELTS. 5 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Cambridge IELTS 7 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Cambridge IELTS. 6 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Cambridge IELTS. 4 : examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations : English for speakers of other languages
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Cambridge IELTS : examination papers from the University of Cambridge ESOL examinations : English for speakers of other languages. 4
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Check your vocabulary for English for the IELTS examination : a workbook for students
Tác giả: Rawdon Wyatt
Xuất bản: London: Peter Collin, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
Check your English vocabulary for IELTS [electronic resource] : [essential words and phrases to help you maximise your IELTS score]
Tác giả: Rawdon Wyatt
Xuất bản: London: Bloomsbury Pub, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24076
 
IELTS express. Upper intermediate [kit]
Tác giả: Richard Hallows, Martin Lisboa, Mark Unwin
Xuất bản: Boston Mass: Thomson Learning, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục