Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 771 kết quả
Wardlaw's perspectives in nutrition
Tác giả: Gordon M Wardlaw, Jacqueline R Berning, Carol Byrd-Bredbenner, Danita S Kelley, Gaile Moe
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.3
 
Personal nutrition
Tác giả: Marie A Boyle
Xuất bản: Boston MA: Cengage Learning, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Wardlaw's perspectives in nutrition
Tác giả: Carol Byrd-Bredbenner, Gordon M Wardlaw
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, c2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
The complete idiot's guide to total nutrition
Tác giả: Joy Bauer
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Nutrition : concepts & controversies
Tác giả: Frances Sizer Webb, Eleanor Noss Whitney
Xuất bản: Belmont Calif: Wadsworth Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Power eating
Tác giả: Susan M Kleiner, Maggie Greenwood-Robinson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Power eating
Tác giả: Susan M Kleiner, Maggie Greenwood-Robinson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2024796
 
Power eating
Tác giả: Susan M Kleiner, Maggie Greenwood-Robinson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2024796
 
Pottenger's cats : a study in nutrition
Tác giả: Francis M Pottenger, Elaine Pottenger, Robert T Pottenger
Xuất bản: La Mesa CA PO Box 2614 La Mesa 92041: PricePottenger Nutrition Foundation, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Nutrition through the life cycle
Tác giả: Judith E Brown
Xuất bản: Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục