Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 139 kết quả
Green chemistry strategies for drug discovery
Tác giả: Julie B Manley, Emily A Peterson
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2015
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  660
 
Foye's principles of medicinal chemistry
Tác giả: William O Foye, Thomas L Lemke, David A Williams
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756
 
An introduction to medicinal chemistry
Tác giả: Graham L Patrick
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Fundamentals of medicinal chemistry
Tác giả: Gareth Thomas
Xuất bản: New York NY: J Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Essentials of pharmaceutical chemistry
Tác giả: Donald Cairns
Xuất bản: : Pharmaceutical Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Quantum medicinal chemistry
Tác giả: Frank Alber, Paolo Carloni
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Chemistry : an introduction for medical and health sciences
Tác giả: Alan Jones
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Chemistry for pharmacy students : general, organic and natural product chemistry
Tác giả: Satyajit D Sarker, Lutfun Nahar
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Molecular biology in medicinal chemistry
Tác giả: Theodor Dingermann, Gerd Folkers, Dieter Steinhilber
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Computational pharmaceutical solid state chemistry
Tác giả: Yuriy A Abramov
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục