Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Drug safety evaluation
Tác giả: Shayne C Gad
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
Drug safety evaluation
Tác giả: Shayne C Gad
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Compatibility of pharmaceutical products and contact materials : safety considerations associated with extractables and leachables
Tác giả: Dennis Jenke
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.190289
 
Safety analysis of foods of animal origin elektronisk ressurs
Tác giả: Fid Toldrá, Leo M Nollet
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.9072
 
Các văn bản pháp quy hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.033
 
Practical guide to the low voltage directive
Tác giả: Gregg Kervill
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.18
 
Medical device epidemiology and surveillance
Tác giả: Roselie A Bright, S Lori Brown, Dale R Tavris
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
CE conformity marking and new approach directives
Tác giả: Ray Tricker
Xuất bản: Boston: ButterworthHeinemann, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.562
 
Managing Emotion in Design Innovation
Tác giả: Amitoj Singh
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  658.57520954
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục