Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 328 kết quả
Applied thermodynamics of fluids
Tác giả: A R H Goodwin, Cor J Peters, J V Sengers
Xuất bản: Cambridge: RSC Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.42
 
Electrodynamics of solids : optical properties of electrons in matter
Tác giả: Martin Dressel, Georg Grüner
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.412
 
Electrical conduction in graphene and nanotubes
Tác giả: Shigeji Fujita, Akira Suzuki
Xuất bản: Germany: WileyVCH Verlag GmbH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.681
 
The chemistry of printing inks and their electronics and medical applications
Tác giả: Johannes Karl Fink
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.5
 
Mechanics and properties of composed materials and structures
Tác giả: Holm Altenbach, Andreas Öchsner, Lucas Filipe Martins da Silva
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Optical properties of solids
Tác giả: Mark Fox
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.412
 
Magnetism in condensed matter
Tác giả: Stephen Blundell
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.412
 
Semiconductor Optics [electronic resource]
Tác giả: Claus Klingshirn
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.6226
 
Thermodynamics of systems containing flexible-chain polymers
Tác giả: Vitaly J Klenin
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Experimental thermodynamics of non-reacting fluids
Tác giả: B Le Neindre, Boris Vodar
Xuất bản: London: Butterworths, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục