Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 185 kết quả
Building your own robots
Tác giả: McComb Gordon
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 
Người máy thông minh kỹ năng cơ bản
Tác giả: Ngô Dương, Nguyễn Văn Chử, Phùng Xuân Nam, Tần Hồng Tường, Văn Phúc Lâm
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 
Người máy thông minh ứng dụng cơ bản
Tác giả: Cam Tân Kiên, Ngô Dương, Nguyễn Văn Chử, Ninh Nghiệp Lâm, Sầm Dũng Quân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.892
 
The robot builder's cookbook
Tác giả: O N Bishop
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierNewnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Introduction to autonomous mobile robots [electronic resource]
Tác giả: Roland Siegwart, Illah Reza Nourbakhsh
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
The robot builder's cookbook
Tác giả: Owen Bishop
Xuất bản: Oxford Burlington MA: ElsevierNewnes, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629
 
Introduction to autonomous mobile robots
Tác giả: Roland Siegwart, Illah Reza Nourbakhsh
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Bio-Inspired Robotics
Tác giả: Qing Shi (Ed), Fei Chen (Ed), Toshio Fukuda (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Introduction to autonomous mobile robots
Tác giả: Roland Siegwart, Illah Reza Nourbakhsh, Davide Scaramuzza
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  629.8932
 
Quadrupedal Locomotion [electronic resource] : An Introduction to the Control of Four-legged Robots
Tác giả: Pablo Gonzalez de Santos, Joaquin Estremera, Elena Garcia
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục