Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Developing Solid Oral Dosage Forms : Pharmaceutical Theory & Practice
Tác giả: Yisheng Chen, Yihong Qiu, Geoff G Z Zhang
Xuất bản: Burlington: Elsevier Science, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.19
 
Generic drug product development : solid oral dosage forms
Tác giả: Isadore Kanfer, Leon Shargel
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Generic drug product development : solid oral dosage forms
Tác giả: Isadore Kanfer, Leon Shargel
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis Group, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Preformulation in solid dosage form development
Tác giả: Moji Christianah Adeyeye, H G Brittain
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Preformulation in solid dosage form development
Tác giả: Moji C Adeyeye, H G Brittain
Xuất bản: New York: Informa Healthcare USA, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Polymorphism in pharmaceutical solids
Tác giả: H G Brittain
Xuất bản: New York: M Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Physical characterization of pharmaceutical solids
Tác giả: H G Brittain
Xuất bản: New York: M Dekker, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Polymorphism in pharmaceutical solids
Tác giả: H G Brittain
Xuất bản: New York: Informa Healthcare, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1

Truy cập nhanh danh mục