Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Spam : a shadow history of the Internet
Tác giả: Finn Brunton
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  384.34
 
Principles of operative dentistry A.J.E. Qualtrough, J.D. Satterthwaite, L.A. Morrow, P.A. Brunton
Tác giả: Brunton, Morrow, Qualtrough, Satterthwaite
Xuất bản: Oxford UK: Blackwell Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WU 300
 
Obfuscation : a user's guide for privacy and protest
Tác giả: Finn Brunton, Helen Fay Nissenbaum
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  323.43
 
Oxford handbook of clinical dentistry
Tác giả: David A Mitchell, Paul A Brunton, Laura Mitchell
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.6
 
Communication
Tác giả: Paula Bialski, Paula Bialski, Finn Brunton, Finn Brunton, Mercedes Bunz, Mercedes Bunz
Xuất bản: Minneapolis USA: Meson press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  260
 
Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics
Tác giả: Laurence L Brunton, John S Lazo, Keith L Parker
Xuất bản: New York: McGrawHill Professional, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.1
 
Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics
Tác giả: Donald K Blumenthal, Laurence L Brunton, Iain LO Buxton, Keith L Parker
Xuất bản: New York: The McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
1

Truy cập nhanh danh mục