Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Marketing dịch vụ
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Marketing mối quan hệ
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Marketing dịch vụ
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Marketing mối quan hệ
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  658
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  658
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Văn hóa doanh nghiệp
Tác giả: Trần Thị Trang, Nguyễn Lưu Thanh Tân
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong marketing
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân, Phạm Ngọc Trâm Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  174.4
 
Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong Marketing
Tác giả: Nguyễn Lưu Thanh Tân, Phạm Ngọc Trâm Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  174.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục