Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Date on Database : Writings 2000-2006
Tác giả: C J Date
Xuất bản: : APRESS ACADEMIC, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Pattern-Oriented Software Architecture : Patterns for Resource Management, Volume 3
Tác giả: Michael Kircher, Prashant Jain
Xuất bản: Chichester: Michael Kircher and Prashant Jain, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
ASP.NET Cookbook
Tác giả: Geoffrey T LeBlond, Michael A Kittel
Xuất bản: NJ: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Unit Test Frameworks
Tác giả: Paul Hamill
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Improving Web Application Security : Threats and Countermeasures
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: : Microsoft, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Real World Microsoft Access Database Protection and Security
Tác giả: Gary Robinson
Xuất bản: NY: Apress, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
AspectJ Cookbook
Tác giả: Russell Miles
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Novell® Linux Certification Practium Lab Manual
Tác giả: Emmet Dulaney
Xuất bản: : Novell Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Presenting Windows Workflow Foundation
Tác giả: Paul Andrew
Xuất bản: : Sams, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
Monad
Tác giả: Andy Oakley
Xuất bản: kd: Reilly Media Inc, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục