Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Programming iOS 4
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
From idea to app : creating iOS UI, animations, and gestures
Tác giả: Shawn Welch
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Head first iPhone and iPad development [electronic resource] : a learner's guide to creating objective-C applications fo...
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Head first iPhone development
Tác giả: Dan Pilone, Tracey Pilone
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
iOS 4 programming cookbook [electronic resource]
Tác giả: Vandad Nahavandipoor
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Sams teach yourself iPad application development in 24 hours
Tác giả: John Ray
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Beginning Linux programming
Tác giả: Neil Matthew, Richard Stones
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Visual C++ .NET [electronic resource] : your visual blueprint for programming on the .NET platform
Tác giả: Jeffrey M Cogswell
Xuất bản: New York: Hungry Minds, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Learning the iOS 4 SDK for JavaScript programmers [electronic resource]
Tác giả: Danny Goodman
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Sams teach yourself iPhone application development in 24 hours [electronic resource]
Tác giả: John Ray
Xuất bản: Indianapolis Ind: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục