Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 44 kết quả
Programming iOS 4 [electronic resource
Tác giả: Matt Neuburg
Xuất bản: Farnham: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
From idea to app : creating iOS UI, animations, and gestures [electronic resource]
Tác giả: Shawn Welch
Xuất bản: Berkeley Calif: New Riders, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Geolocation in iOS [electronic resource]
Tác giả: Alasdair Allan
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Data-driven iOS apps for iPad and iPhone [electronic resource] : with FileMaker Pro, Bento by FileMaker and FileMaker Go
Tác giả: Jesse Feiler
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Tap, move, shake [electronic resource] : turning your game ideas into iPhone & iPad apps
Tác giả: Todd Moore
Xuất bản: Sebastapol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
The iPhone developer's cookbook : building applications with the iPhone SDK
Tác giả: Erica Sadun
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Education, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Pro Android web apps [electronic resource] : develop for Android using HTML5, CSS3 & JavaScript
Tác giả: Damon Oehlman, Sb̌astie Blanc
Xuất bản: New York: Apress Distributed to the book trade worldwide by Springer ScienceBusiness Media, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
iOS 5 core frameworks [electronic resource] : develop and design : working with graphics, location, iCloud, and more
Tác giả: Shawn Welch
Xuất bản: Berkeley CA: Peachpit Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Professional Microsoft Windows embedded CE 6.0 [electronic resource]
Tác giả: Samuel Phung, Dan Francis, Todd Meister
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Beginning iPhone 3 development : exploring the iPhone SDK
Tác giả: Dave Mark, Jeff LaMarche
Xuất bản: Berkeley CA New York NY: Apress SpringerVerlag New York distributor, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 

Truy cập nhanh danh mục