Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Photocatalytic reaction engineering
Tác giả: Hugo I De Lasa, Miguel Salaices, Benito Serrano
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Polyelectrolytes and nanoparticles
Tác giả: Joachim Koetz, Sabine Kosmella
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Environmentally benign photocatalysts : applications of titanium oxide-based materials
Tác giả: Masakazu Anpo, Prashant V Kamat
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Nanotechnology in electrocatalysis for energy
Tác giả: Alessandro Lavacchi, Hamish Miller, Francesco Vizza
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
IUTAM Symposium on Numerical Simulation of Non-Isothermal Flow of Viscoelastic Liquids [electronic resource] : Proceedin...
Tác giả: J F Dijksman, G D C Kuiken
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Biochemistry of Scandium and Yttrium, Part 2: Biochemistry and Applications [electronic resource]
Tác giả: Chaim T Horovitz
Xuất bản: New York NY: Springer US Imprint Springer, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Surface Chemistry in Biomedical and Environmental Science [electronic resource]
Tác giả: Jonathan P Blitz, Vladimir M Gun'ko
Xuất bản: Dordrecht: Springer Dordrecht, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Basic Principles in Applied Catalysis [electronic resource]
Tác giả: Manfred Baerns
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Molecular Materials with Specific Interactions [electronic resource]
Tác giả: W Andrzej Sokalski
Xuất bản: Dordrecht: Springer ScienceBusiness Media BV, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
Chemistry from first principles [electronic resource]
Tác giả: J C A Boeyens
Xuất bản: Dordrecht: Springer Science Business Media BV, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541
 
1

Truy cập nhanh danh mục