Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Power plant engineering [electronic resource]
Tác giả: A K Raja, Manish Dwivedi, Amit Prakash Srivastava
Xuất bản: New Delhi: New Age International P Ltd Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Nhà máy thủy điện
Tác giả: Lã Văn Út, Đặng Quốc Thống, Ngô Văn Dưỡng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
Công trình trạm thủy điện
Tác giả: Hồ Sỹ Dự, Huỳnh Tấn Lượng, Nguyễn Duy Hạnh, Phan Kỳ Nam
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Thiết kế phần điện, thiết kế chống sét cho nhà máy nhiệt điện
Tác giả: Dương Vũ Văn, Lê Thanh Thỏa, Trần Hoàng Lĩnh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3121
 
1

Truy cập nhanh danh mục