Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussa Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Space-time continuous models of swarm robotic systems [electronic resource] : supporting global-to-local programming
Tác giả: Heiko Hamann
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Networked control systems [electronic resource] : theory and applications
Tác giả: Derong Liu, Fei-Yue Wang
Xuất bản: London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Leonardo's lost robots
Tác giả: Mark E Rosheim
Xuất bản: Berlin: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Advances in robotics research [electronic resource] : theory, implementation, application
Tác giả: Torst Krogër, Friedrich M Wahl
Xuất bản: Braunschweig: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Control design techniques in power electronics devices
Tác giả: Hebertt J Sira Ramírez, Silva-Ortigoza Ramón
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Semantic labeling of places with mobile robots [electronic resource]
Tác giả: Óscar Martínez Mozos
Xuất bản: Berlin: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8932
 
Design, modeling and characterization of bio-nanorobotic systems
Tác giả: Mustapha Hamdi
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Control of Robot Manipulators in Joint Space
Tác giả: Rafael Kelly
Xuất bản: London: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.8933
 
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussama Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục