Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Introduction to the law for paralegals
Tác giả: Deborah S Benton
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  349.73
 
Những vấn đề cơ bản của luật pháp Mỹ : Fundamentals of American Law : sách tham khảo
Tác giả: Alan B Morrison, Bích Hằng, Lê Thị Thu
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  349.73
 
Nolo's encyclopedia of everyday law : answers to your most frequently asked legal questions
Tác giả: Shae Irving
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
Know Your Legal Rights : Protect Yourself from Common Legal Problems That Can Really Cost You
Tác giả: Kiplinger
Xuất bản: : Dearborn Financial Publishing, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism : An Intellectual Voyage
Tác giả: Stephen M Feldman
Xuất bản: : Oxford University Press Inc USA, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
Street Law : A course in practical law
Tác giả: Edward T McMahon, Lee P Arbetman, O'Brien
Xuất bản: New York: West Pub Co, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  349.73
 
Family legal guide
Tác giả: Bar Association American
Xuất bản: nt: Times Books, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
Nolo's encyclopedia of everyday law
Tác giả: Shae Irving
Xuất bản: kd: Nolo, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.73
 
Khái quát hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
Tác giả: Vũ Thế Hùng, Minh Nguyệt
Xuất bản: Hà Nội: Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  349.73
 
West's encyclopedia of American law
Tác giả: Jeffrey Lehman, Shirelle Phelps
Xuất bản: Detroit: ThomsonGale, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  349.7303
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục