Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 233 kết quả
Cultural translation in early modern Europe
Tác giả: Peter Burke, R Po-chia Hsia
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
 
Success with languages
Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy
Xuất bản: London aNew York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Is that a fish in your ear? : translation and the meaning of everything
Tác giả: David Bellos
Xuất bản: New York: Faber and Faber, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  418
 
Fluent in 3 months : how anyone at any age can learn to speak any language from anywhere in the world
Tác giả: Benny Lewis
Xuất bản: New York: HarperOne an imprint of HarperCollinsPublishers, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  418.0071
 
Lịch sử lí luận và thực tiễn phiên chuyển các ngôn ngữ trên thế giới
Tác giả: Hà Học Trạc
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  418.02
 
Applied linguistics
Tác giả: Guy Cook
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The handbook of applied linguistics
Tác giả: Alan Davies, C Elder
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Research methods in applied linguistics : quantitative, qualitative, and mixed methodologies
Tác giả: Zoltá Dörnyei
Xuất bản: Oxford New York NY: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The handbook of second language acquisition
Tác giả: Catherine Doughty, Michael H Long
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
An introduction to applied linguistics : from practice to theory
Tác giả: Alan Davies
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục