Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Organic molecular solids
Tác giả: M Schwoerer, H C Wolf
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
Soft matter physics : an introduction
Tác giả: Maurice Kléman, Oleg Lavrentovich
Xuất bản: New York: Springer, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
Polymer physics
Tác giả: Michael Rubinstein, Ralph H Colby
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
Statistical physics of spin glasses and information processing : an introduction
Tác giả: Hidetoshi Nishimori
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
Fundamentals of polymer physics and molecular biophysics
Tác giả: Himadri B Bohidar
Xuất bản: Delhi: Cambridge University Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
Calorimetry - Design, Theory and Applications in Porous Solids
Tác giả: Juan Carlos Moreno-Piraján
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  530.413
 
First-Principles Approaches to Metals, Alloys, and Metallic Compounds
Tác giả: Richard Dronskowski (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
First-Principles Approaches to Metals, Alloys, and Metallic Compounds
Tác giả: Richard Dronskowski
Xuất bản: Switzerland: MPI, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
Supersymmetry in disorder and chaos
Tác giả: Konstantin Efetov
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.413
 
1

Truy cập nhanh danh mục