Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Thermodynamics [electronic resource] : fundamentals for applications
Tác giả: John P O'Connell, J M Haile
Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Thermal conductivity : theory, properties, and applications
Tác giả: Terry M Tritt
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Theory of periodic conjugate heat transfer
Tác giả: I͡U B Zudin
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Thermodynamics and statistical mechanics : an integrated approach
Tác giả: Robert J Hardy, Christian Binek
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Vật lý đại cương-Tập 1 : Cơ nhiệt
Tác giả: Lương Duyên Bình
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Concepts in thermal physics [electronic resource]
Tác giả: Stephen Blundell, Katherine M Blundell
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Electron microscopy : principles and fundamentals
Tác giả: S Amelinckx
Xuất bản: Weinheim: VCH, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Entropy demystified : the second law reduced to plain common sense
Tác giả: Arieh Ben-Naim
Xuất bản: Hackensack NJ Hong Kong: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Inventing temperature [electronic resource] : measurement and scientific progress
Tác giả: Hasok Chang
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
Really hot science projects with temperature : how hot is it? how cold is it?
Tác giả: Christer Ericson, Robert Gardner
Xuất bản: Berkeley Heights NJ: Enslow Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  536
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục