Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Biological anthropology : an introductory reader
Tác giả: Michael Alan Park
Xuất bản: Boston: McGraw Hill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
Our origins : discovering physical anthropology
Tác giả: Clark Spencer Larsen
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
The human species : an introduction to biological anthropology
Tác giả: John Relethford
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.9
 
The human species : an introduction to biological anthropology
Tác giả: John Relethford
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
Physical anthropology
Tác giả: Bruce M Rowe, Philip L Stein
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
The naked ape : a zoologist's study of the human animal
Tác giả: Desmond Morris
Xuất bản: New York NY: Dell, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.9
 
Essentials of physical anthropology : discovering our origins
Tác giả: Clark Spencer Larsen
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
Human evolution : an illustrated introduction
Tác giả: Roger Lewin
Xuất bản: Malden MA: Blackwell, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.9
 
Human evolution : a very short introduction
Tác giả: Bernard Wood
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.9
 
Biological anthropology
Tác giả: Michael Alan Park
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  599.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục