Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 44 kết quả
Evidence-based imaging : optimizing imaging in patient care
Tác giả: Christopher Craig Blackmore, L Santiago Medina
Xuất bản: New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Modern Diagnostics
Tác giả: Anil Aggrawal
Xuất bản: New Delhi: National Book Trust NBT, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Radiology for anaesthesia and intensive care
Tác giả: Richard Hopkins, Sanjay Gandhi, Carol Peden
Xuất bản: London San Francisco: GMM, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Medical imaging physics
Tác giả: William R Hendee, E Russell Ritenour
Xuất bản: New York: WileyLiss, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Examination medicine [electronic resource] : a guide to physician training
Tác giả: Nicholas Joseph Talley, Simon O'Connor
Xuất bản: Sydney: Churchill LivingstoneElsevier, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  616.0754
 
Medical Imaging Physics
Tác giả: William R Hendee, E Russell Ritenour
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Handbook of medical imaging : processing and analysis
Tác giả: I N Bankman
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Medical imaging technology : reviews and computational applications
Tác giả: Dyah Ekashanti Octorina Dewi, Khin Wee Lai
Xuất bản: Singapore: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Bio-imaging : principles, techniques, and applications
Tác giả: R Vadivambal, Digvir S Jayas
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
Stochastic modeling for medical image analysis [electronic resource]
Tác giả: Ayman S El-Baz, Georgii Lvovich Gimelfarb, Jasjit S Suri
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0754
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục