Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 132 kết quả
Handbook of Parkinson's disease
Tác giả: William C Koller
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Living well with Parkinson's
Tác giả: Glenna Wotton Atwood, Lila Green Hunnewell, Roxanne Moore Saucier
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
The encyclopedia of Parkinson's disease
Tác giả: Anthony D Mosley, Deborah S Romaine
Xuất bản: New York: Facts on File, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
A dictionary of neurological signs
Tác giả: A J Larner
Xuất bản: Boston: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
The Gale encyclopedia of neurological disorders elektronisk ressurs
Tác giả: Stacey L Chamberlin, Brigham Narins
Xuất bản: Detroit: Thomson Gale, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Molecular pathology of the prions
Tác giả: Harry F Baker
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Neuroinflammation : mechanisms and management
Tác giả: Paul L Wood
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
The pathogenesis of neurodegenerative disorders
Tác giả: Mark Paul Mattson
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
Stroke for dummies
Tác giả: John R Marler
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
How to set up an acute stroke service
Tác giả: Iris Q Grunwald, Klaus Fassbender, Ajay K Wakhloo
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục