Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Programming your home
Tác giả: Mike Riley
Xuất bản: Dallas Tex: Pragmatic Bookshelf, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.6
 
Programming your home : automate with Arduino, Android, and your computer
Tác giả: Mike Riley
Xuất bản: Dallas Tex: Pragmatic Bookshelf, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.6
 
Mạng điện dụng cụ điện gia đình
Tác giả: Hoàng Hữu Thận
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  643.6
 
Home automation for dummies
Tác giả: Dwight Spivey
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.6
 
Digital home networking
Tác giả: Romain Carbou
Xuất bản: London Hoboken NJ: ISTE Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.6
 
Shorepower Truck Electrification Project (STEP) - Cumulative through February 2015 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  643.6
 
Electric Vehicle Service Personnel Training Program [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2013
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  643.6
 
Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) Evaluation [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  643.6
 
Fuel Cell-Powered Lift Truck Fleet Deployment Projects Final Technical Report May 2014 [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  643.6
 
Public charging infrastructure for plug-in electric vehicles [electronic resource] : What is it worth?
Tác giả:
Xuất bản: Sacramento Calif Oak Ridge Tenn: California Energy Commission Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2019
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  643.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục