Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Encyclopedia of geographic information science / aren K. Kemp
Tác giả: Karen K Kemp
Xuất bản: Los Angeles: SAGE Publications, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
CAD and GIS integration
Tác giả: Burcu Akinci, Hassan A Karimi
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Online maps with APIs and webservices [electronic resource]
Tác giả: Michae Peterson
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Geospatial techniques in urban planning
Tác giả: Zhenjiang Shen
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Beginning Google Maps API 3 [electronic resource]
Tác giả: Gabriel Svennerberg, Rob Drimmie
Xuất bản: New York: Apress, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Spatial data management
Tác giả: Nikos Mamoulis
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Beginning MapServer
Tác giả: Bill Kropla
Xuất bản: kd: Apress, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Global Positioning Systems, Inertial Navigation, and Integration
Tác giả: Grewal Mohinder S, Andrews Angus P, Weill Lawrence R
Xuất bản: kd: WileyInterscience, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
Geographically weighted regression
Tác giả: A Stewart Fotheringham, Chris Brunsdon
Xuất bản: : Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
The design and implementation of geographic information systems
Tác giả: John E Harmon
Xuất bản: : knxb, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục