Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
The archaeology of northeast China : beyond the Great Wall
Tác giả: Sarah M Nelson
Xuất bản: London: New York Routledge, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
The establishment of the Han empire and imperial China
Tác giả: Grant Hardy, Anne Behnke Kinney
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
Ancient China and its enemies : the rise of nomadic power in East Asian history
Tác giả: Joseph Fewsmith, Nicola Di Cosmo
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
Early medieval China : a sourcebook
Tác giả: Robert Ford Campany, Jessey Jiun-Chyi Choo, Yang Lu, Wendy Swartz
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
China between empires : the northern and southern dynasties
Tác giả: Mark Edward Lewis
Xuất bản: Cambridge Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
Ancient China
Tác giả: Arthur Cotterell, Geoff Brightling, Alan Hills
Xuất bản: New York: DK Pub, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
Discover ancient China
Tác giả: Neil D Bramwell
Xuất bản: Berkeley Heights NJ: Enslow Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ddc:  931
 
Emperor Qin's terra cotta army
Tác giả: Michael Capek
Xuất bản: Minneapolis MN: TwentyFirst Century Books, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  931
 
Confucius and Cicero. Old Ideas for a New World, New Ideas for an Old World
Tác giả: Jaewon Ahn, Andrea Balbo
Xuất bản: Berlin Boston: De Gruyter, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  931
 
Sử ký Tư Mã Thiên
Tác giả: Phạm Hồng
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2021
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  931
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục