Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
The Oxford history of Britain
Tác giả: Kenneth O Morgan
Xuất bản: Oxford Oxfordshire New York: Oxford University Press, 1988
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
Britain and Ireland, 900-1300 : insular responses to medieval European change
Tác giả: Brendan Smith
Xuất bản: Cambridge UK New York NY: Cambridge University Press, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
British history for dummies
Tác giả: Sean Lang
Xuất bản: Chichester West Sussex England: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
Medieval archaeology : understanding traditions and contemporary approaches
Tác giả: Christopher M Gerrard
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
British history for dummies
Tác giả: Sean Lang
Xuất bản: Indianpolis: John Wiley and Sons, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  941
 
Vermin, Victims and Disease [electronic resource] : British Debates over Bovine Tuberculosis and Badgers
Tác giả: Angela Cassidy
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  941
 
Placing the Public in Public Health in Post-War Britain, 1948-2012 [electronic resource]
Tác giả: Alex Mold, Peder Clark, Gareth Millward, Daisy Payling
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Pivot, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  941
 
UK Child Migration to Australia, 1945-1970 [electronic resource] : A Study in Policy Failure
Tác giả: Gordon Lynch
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  941
 
Harnessing the Power of the Criminal Corpse [electronic resource]
Tác giả: Sarah Tarlow, Emma Battell Lowman
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  941
 
Drinking in Victorian and Edwardian Britain [electronic resource] : Beyond the Spectre of the Drunkard
Tác giả: Thora Hands
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Palgrave Macmillan, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  941
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục