Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 772 kết quả
The Buddhist Poetry of the Great Kamo Priestess Daisaiin Senshi and Hosshin Wakashu
Tác giả: Edward Kamens, Senshi
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 1991
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.6114
 
People's Wars in China, Malaya, and Vietnam
Tác giả: Marc Opper
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  355.0218096
 
Good Vibrations Brian Wilson and the Beach Boys in Critical Perspective
Tác giả: Philip Lambert
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  782.421660922
 
Kinship and History in South Asia : Four Lectures
Tác giả: Thomas R Trautmann, Thomas R Trautmann
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Black Eggs : Poems by Kurihara Sadako
Tác giả: Sadako Kurihara
Xuất bản: ANN ARBOR MICHIGAN: University of Michigan Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Swallows and Settlers
Tác giả:
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Tale of Matsura
Tác giả:
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.6322
 
Tales of Times Now Past
Tác giả:
Xuất bản: ANN ARBOR MICHIGAN: University of Michigan Press, 1979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  895.63108
 
Transport in Transition
Tác giả:
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 1972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  387.50951
 
Two Studies on Ming History
Tác giả:
Xuất bản: Ann Arbor Michigan: University of Michigan Press, 1971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  951.026
 

Truy cập nhanh danh mục