Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 82 kết quả
Adobe Photoshop Lightroom : photographers' guide
Tác giả: John G Blair
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, c2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770.285
 
Fight choreography : the art of non-verbal dialogue
Tác giả: John Kreng
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.028
 
Digital boudoir photography : a step-by-step guide to creating fabulous images of any woman
Tác giả: John G Blair
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.924
 
Digital nature photography and Adobe Photoshop
Tác giả: Kevin L Moss
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.93
 
MySpace for musicians
Tác giả: Fran Vincent
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.4202
 
Basic drawing for games
Tác giả: Les Pardew
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Python power! : the comprehensive guide
Tác giả: Matthew A Telles
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Introducing Ubuntu [electronic resource] : desktop Linux
Tác giả: Brian Proffitt
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Microsoft Windows PowerShell programming for the absolute beginner
Tác giả: Jerry Lee Ford
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.42
 
Advanced XML applications from the experts at The XML Guild
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục