Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 82 kết quả
David Busch's digital infrared pro secrets
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.3
 
Alternative digital photography
Tác giả: John G Blair
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Mastering digital black and white : a photographer's guide to high quality black-and-white imaging and printing
Tác giả: Amadou Diallo
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771
 
Sonar x power! : the comprehensive guide
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.34536
 
Game programming for teens
Tác giả: Maneesh Sethi
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Cut the Cord! The Consumer's Guide to VoIP
Tác giả:
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Adobe Photoshop CS type effects
Tác giả: Ron Grebler
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Digital sports photography
Tác giả: G Newman Lowrance
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.99796
 
Adobe Premiere Pro 2.0 Revealed
Tác giả: Chris Botello
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Pro Tools 101 Official Courseware
Tác giả: Frank D Cook, Digidesign
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.5
 

Truy cập nhanh danh mục