Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
An introduction to black holes, information and the string theory revolution : the holographic universe
Tác giả: Leonard Susskind, James Lindesay
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.8875
 
Problems & solutions in scientific computing : with C++ and Java simulations
Tác giả: W-H Steeb
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  518
 
Theoretical and computational acoustics 2005 : Hangzhou, China, 19-22 September 2005
Tác giả: Erchang Shang, Yu-Chiung Teng, Alexandra Tolstoy
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ddc:  534
 
Wave scattering by small bodies of arbitrary shapes
Tác giả: A G Ramm
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.124
 
Structure of Hilbert space operators [electronic resource]
Tác giả: Chunlan Jiang, Zongyao Wang
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.733
 
Topological foundations of electromagnetism
Tác giả: T W Barrett
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
The universal mandelbrot set : beginning of the story [electronic resource]
Tác giả: V Dolotin, A D Morozov
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientiific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  514.742
 
A walk through combinatorics : an introduction to enumeration and graph theory
Tác giả: Miklós Bóna
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511
 
Atoms in electromagnetic fields
Tác giả: Claude Cohen-Tannoudji
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Lectures on white noise functionals
Tác giả: Takeyuki Hida, Si Si
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.22
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục