Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 341 kết quả
Pay per click search engine marketing for dummies
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
High blood pressure for dummies
Tác giả: Alan L Rubin
Xuất bản: Indianapolis IN: WIley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.1
 
Broadband bible
Tác giả: James E Gaskin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Data warehousing for dummies(r), 2nd edition
Tác giả: Thomas C Hammergren
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40380285
 
Iphone for dummies(r)
Tác giả: Edward C Baig, Bob LeVitus
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Facebook marketing for dummies(r)
Tác giả: Paul Dunay, Laura, Richard Krueger
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Marketing for dummies
Tác giả: Alexander Hiam
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Convert! : designing web sites to increase traffic and conversion
Tác giả: Ben Hunt
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Data mining techniques : for marketing, sales, and customer relationship management
Tác giả: Michael J A Berry, Gordon Linoff
Xuất bản: Indianapolis: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8
 
Knight's Microsoft business intelligence 24-hour trainer [electronic resource] : leveraging Microsoft SQL server integra...
Tác giả: Shawn Harrison, Brian Knight
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục