Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Macmillan teach yourself grammar and style in 24 hours
Tác giả: Pamela Rice Hahn, Dennis E Hensley
Xuất bản: Indianapolis IN: Pearson Education Macmillan USA, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Complete idiot's guide to comedy writing
Tác giả: Jim Mendrinos
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha Books, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.7
 
Screenwriting for dummies
Tác giả: Laura Schellhardt
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.2
 
Writing fiction for dummies
Tác giả: Randy L Ingermanson
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Publshing Inc, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Creative writing exercises for dummies
Tác giả: Maggie Hamand
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley and Sons, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.02
 
Anthology of classical myth : primary sources in translation
Tác giả: Stephen Brunet, Thomas G Palaima, R Scott Smith, Stephen Trzaskoma
Xuất bản: Indianapolis: Hackett Pub, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  880.08
 
The search for Joseph Tully : a novel
Tác giả: William H Hallahan
Xuất bản: Indianapolis: BobbsMerrill, 1974
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The complete idiot's guide to grammar and style
Tác giả: Laurie Rozakis
Xuất bản: Indianapolis Indiana: Alpha, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
AP English literature & composition for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820.9
 
New Stories from the Midwest 2012
Tác giả: Jason Lee Brown, Shanie Latham
Xuất bản: Bloomington Indianapolis: Quarry Books, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0108977
 
1

Truy cập nhanh danh mục