Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
R in a nutshell
Tác giả: Joseph Adler
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Statistics in a nutshell
Tác giả: Sarah Boslaugh
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
R graphics cookbook
Tác giả: Winston Chang
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502855133
 
Exploring everyday things with R and Ruby
Tác giả: Sau Sheong Chang
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.50285
 
Think stats
Tác giả: Allen B Downey
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Bioinformatics programming using Python
Tác giả: Mitchell L Model
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570
 
Java and XML Data Binding
Tác giả: Brett McLaughlin
Xuất bản: Sebastopol CA: Reilly Media Incorporated, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.54
 
Hands-on programming with R
Tác giả: Garrett Grolemund
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502
 
Physics for game developers
Tác giả: David M Bourg, Bryan Bywalec
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.0247
 
Deep learning for the life sciences : applying deep learning to genomics, microscopy, drug discovery and more
Tác giả: Bharath Ramsundar, Peter Eastman, Vijay Pande, Patrick Walters
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục