Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Images of organization
Tác giả: Gareth Morgan
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Encyclopedia of public relations
Tác giả: Robert L Heath
Xuất bản: Thousand Oaks CA: Sage, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.2
 
Psychotic disorders in children and adolescents
Tác giả: Robert L Findling
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
International Advertising : Realities and Myths
Tác giả: John Philip Jones
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Demystifying organizational learning
Tác giả: Victor J Friedman, Raanan Lipshitz, Micha Popper
Xuất bản: Thousand Oaks CA: SAGE Publications, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.312
 
Advertising and promotion : communicating brands
Tác giả: Christopher E Hackley
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Work motivation : history, theory, research, and practice
Tác giả: Gary P Latham
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.3/14
 
Advertising in modern and postmodern times
Tác giả: Pamela Odih
Xuất bản: Thousand Oaks CA: Sage Publications, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1
 
Advertising cultures : gender, commerce, creativity
Tác giả: Sean Nixon
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.1/042
 
Essential skills for management research
Tác giả: David Partington
Xuất bản: London Thousand Oaks: SAGE, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.0072
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục