Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 115 kết quả
A short course in international contracts
Tác giả: Shippey Karla C
Xuất bản: kd: World Trade Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.730878
 
Death by meeting
Tác giả: Patrick Lencioni
Xuất bản: kd: JosseyBass, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.456
 
The Official new features guide to Sybase ASE 15
Tác giả: Brian Taylor
Xuất bản: kd: Wordware Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Advanced SQL functions in Oracle 10g
Tác giả: Richard Earp
Xuất bản: kd: Wordware Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Flash 8 ActionScript bible
Tác giả: Joey Lott
Xuất bản: kd: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Macromedia(r) studio 8 all-in-one desk reference for dummies(r)
Tác giả: Damon Dean
Xuất bản: kd: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Effective knowledge transfer in multinational corporations
Tác giả: Chini Tina C
Xuất bản: kd: Palgrave Macmillan, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4038
 
Multi-agent programming
Tác giả: Bordini Rafael H
Xuất bản: kd: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Wrox's SQL server 2005
Tác giả: Rajesh George
Xuất bản: kd: Wiley Technology Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
Wrox's visual C# 2005 Express edition starter kit
Tác giả: Andrew Parsons
Xuất bản: kd: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2768
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục