Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Integrated project management
Tác giả: Earl Hall, Uliane Johnson
Xuất bản: kd: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
A practical guide to Unix for Mac OS X users
Tác giả: Sobell Mark G, Peter Seebach
Xuất bản: kd: Prentice Hall, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.446
 
Linux Patch Management
Tác giả: Jang Michael H
Xuất bản: kd: Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.432
 
Radical project management
Tác giả: Rob Thomsett
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
The online rules of successful companies
Tác giả: Robin Miller
Xuất bản: kd: FT Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.84
 
Network management, MIBs and MPLS
Tác giả: Morris Stephen B
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Nanotechnology
Tác giả: Foster Lynn E
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  620
 
ITV handbook
Tác giả: Schwalb Edward M
Xuất bản: kd: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (chm)
ddc:  621.388
 
Point click Openoffice.org!
Tác giả: Robin Miller
Xuất bản: kd: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục